اهداف و خطوط کلی مجموعه آموزش برق ادیسون در دراز مدت تعیین می گردد، که این نوع برنامه ریزی جامعیت داشته و در سطوح عالی مجموعه شکل می گیرد و چارچوبی مشخص برای برنامه ریزی عملیاتی در سطوح مختلف یادگیری در زمینه صنعت برق ترسیم می نماید که دارای دید دراز مدت است. ما در آینده یکی از بزرگ ترین گروه های آموزشی و اجرایی در صنعت برق بر اساس پژوهش های پیشرفته خواهیم بود و امید است با رشد مستمر در این زمینه بتوانیم به عنوان کانون توجه عمل نموده و به حل مشکلات در این صنعت مهم بپردازیم.